订货电话
400-1683301
800-8283301
电话订货时间:
工作日9:00-17:00
订货邮件
order@beyotime.com
订货QQ
4001683301
微信在线咨询
订单下载
碧云天订单.xls
抗体> 凋亡与自噬> Regulation of Apoptosis
Cytochrome C抗体(小鼠单抗)
产品编号: AC909
产品包装:>20次
选择包装
价格:¥513.00元
产品简介
使用说明
产品图片
相关产品
相关论文
产品问答
产品编号 产品名称 产品包装 产品价格
AC909 Cytochrome C抗体(小鼠单抗) >20次 513.00元
来源 用途 交叉反应性 抗体类型 Cytochrome C分子量
Mouse WB, IP, IF, F H, M, R IgG2b ~15kD

WB, Western blot; IP, Immunoprecipitation; IF, Immunofluorescence; F, Flow cytometry.
H, human; M, mouse; R, rat.
本Cytochrome C抗体(Cytochrome C antibody,细胞色素C抗体)为进口分装,用变性的重组人Cytochrome C作为抗原制备而成的抗Cytochrome C小鼠单克隆抗体。克隆号为7H8。
本Cytochrome C抗体识别的是总Cytochrome C (total Cytochrome C),可以检测内源性的Cytochrome C,未发现和其它激酶有交叉反应。
本抗体可以用于通过Western或免疫荧光检测线粒体内的Cytochrome C的释放情况,以确定Cytochrome C释放和凋亡的相关性,或直接用Cytochrome C释放来判断细胞凋亡的状况。正常细胞Cytochrome C的染色集中在线粒体,而凋亡细胞的Cytochrome C则呈弥散分布。
Cytochrome C,即细胞色素C,是线粒体电子呼吸链中的一个重要蛋白。Cytochrome C在进化上高度保守。当细胞发生凋亡时,细胞色素C会从线粒体中释放到细胞浆中,并且作为细胞凋亡的关键调控步骤。在细胞色素C和dATP存在的情况下,Caspase-9和Apaf-1可以相互结合,并促使Caspase-9激活。细胞色素C的释放和Caspase-9的激活对于激活其它的Caspase包括Caspase-3,以及导致后续的DNA片段化(DNA fragmentation)至关重要。细胞凋亡的抑制蛋白,Bcl-2或Bcl-XL都可以抑制细胞色素C从线粒体的释放;而细胞凋亡的促进蛋白Bax,可以诱导细胞色素C从线粒体的释放。
Cytochrome C从线粒体释放到细胞浆中常被作为细胞凋亡的一个重要指标。
配套提供了Western一抗稀释液,可以用于Western检测时的一抗稀释。
建议抗体使用时的稀释比例如下(实际使用时需根据抗原水平的高低作适当调整):

WB IP IF F
1:200 1:20 1:50 1:50

本抗体如果用于常规的Western检测,至少可以检测20次。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
AC909-1 Cytochrome C抗体(小鼠单抗) 100μl
AC909-2 Western一抗稀释液 20ml
说明书 1份

保存条件:
Cytochrome C抗体-20℃保存,Western一抗稀释液-20℃或4℃保存,一年有效。Western一抗稀释液优先推荐4℃保存,长期不使用可以考虑-20℃保存,但冻融可能会导致出现轻微的浑浊和少量不溶物。
注意事项:
在Western实验后,请注意回收稀释的抗体。回收的抗体在进行Western实验时至少可以重复使用10次。稀释后的抗体,包括已经使用过的稀释抗体,4℃保存。
回收后重复使用的抗体,使用方法同新鲜稀释的抗体。如果在重复使用过程中发现抗体出现轻微混浊现象,可以10000g离心1-3分钟,取上清用于后续检测。如果回收的抗体出现明显的絮状物或长霉长菌等情况,则可以考虑废弃该抗体。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. Western检测:
A. 按照1:200用碧云天提供的Western一抗稀释液稀释抗体。
B. 把经过封闭的蛋白膜与稀释好的一抗4℃缓慢摇动过夜或室温缓慢摇动2小时,确保稀释的抗体至少能在摇动的瞬间覆盖蛋白膜。
C. 回收稀释的一抗,4℃保存以备下次继续使用。
D. 按照Western的实验步骤进行后续的洗涤、二抗孵育、洗涤和检测等操作。具体操作可以参考如下网页:http://www.beyotime.com/support/western.htm
2. 免疫染色:
可以使用碧云天生产的免疫染色一抗稀释液(P0103)稀释抗体,使用后注意回收稀释好的一抗,具体操作可以参考如下网页: http://www.beyotime.com/support/immunol-staining.htm
3. 其它实验操作请自行参考适当的protocol进行。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Gao LW, Zhang J, Yang WH, Wang B, Wang JW.
Toxicol In Vitro . 2011 Feb;25(1):51-63. (IF 2.959)
2. Muhammad Khan, Bin Zheng, Fei Yi, Azhar Rasul, Zhuyi Gu.
EVID-BASED COMPL ALT . 2012;2012:957568. (IF 1.813)
3. Khan M, Yu B, Rasul A, Al Shawi A, Yi F, Yang H, Ma T.
EVID-BASED COMPL ALT . 2012;2012:703034. (IF 1.813)
5. Khan M, Ding C, Rasul A, Yi F, Li T, Gao H, Gao R, Zhong L, Zhang K, Fang X, Ma T.
Int J Biol Sci . 2012;8(4):533-47. (IF 4.858)
6. Gao Z, Kang X, Hu J, Ju Y, Xu C.
Cytotechnology . 2012 Aug;64(4):421-8. (IF 1.777)
7. Liang RR, Zhang S, Qi JA, Wang ZD, Li J, Liu PJ, Huang C, Le XF, Yang J, Li ZF.
Int J Oncol . 2012 Sep;41(3):969-78. (IF 3.899)
8. Kang X, Hu J, Gao Z, Ju Y, Xu C.
MEDCHEMCOMM . 2012;3:1245-9. (IF 2.807)
9. Gao S, Li H, Cai Y, Ye JT, Liu ZP, Lu J, Huang XY, Feng XJ, Gao H, Chen SR, Li M, Liu PQ.
Arch Biochem Biophys . 2014 Jan 15;542:46-55. (IF 3.391)
10. Sun W, Zhang X, Ding X, Li H, Geng M, Xie Z, Wu H, Huang M.
PLoS One . 2015 May 14;10(5):e0125976. (IF 2.74)
11. Zhang Y, Duan W, Owusu L, Wu D, Xin Y.
Int J Mol Med . 2015 Jan;35(1):117-24. (IF 3.098)
12. Xie L, Xiang GH, Tang T, Tang Y, Zhao LY, Liu D, Zhang YR, Tang JT , Zhou S, Wu DH .
Mol Med Rep . 2016 Nov;14(5):4198-208. (IF 2.1)
13. Xi QL, Zhang B, Jiang Y, Zhang HS, Meng QY, Chen Y, Han YS, Zhuang QL, Han J, Wang HY, Fang J, Wu GH .
Oncol Lett . 2016 Nov;12(5):4013-20. (IF 2.311)
14. Pan C, Hu YF, Song J, Yi HS, Wang L, Yang YY, Wang YP, Zhang M, Pan MH, Lu C.
PESTIC BIOCHEM PHYS . 2016 Feb;127:15-20. (IF 2.751)
15. Luo P, Zhang WF, Qian ZX, Xiao LF, Wang H, Zhu TT, Li F, Hu CP, Zhang Z .
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2016 Mar 18;471(4):402-8. (IF 2.985)
16. He C, Jiang S, Jin H, Chen S, Lin G, Yao H, Wang X, Mi P, Ji Z, Lin Y, Lin Z, Liu G .
Biomaterials . 2016 Mar;83:102-14. (IF 10.317)
17. Lu Y, Wang RH, Guo BB, Jia YP.
EUR REV MED PHARMACO . 2016 Apr;20(8):1609-16. (IF 3.024)
18. Li X, Zhang G, Chen Q, Lin Y, Li J, Ruan Q, Chen Y, Yu G, Wan X.
J EXP CLIN CANC RES . 2016 Jul 22;35(1):117. (IF 7.068)
19. Jiang H, Zhang C, Tang Y, Zhao J, Wang T, Liu H, Sun X.
J Neurochem . 2017 Jan;140(2):307-19. (IF 4.066)
20. Zhong Y, Jin C, Gan J, Wang X, Shi Z, Xia X, Peng X.
Toxicon . 2017 Oct;137:106-113. (IF 2.201)
21. Jiang H, Zhang C, Tang Y, Zhao J, Wang T, Liu H, Sun X.
J Neurochem . 2017 Jan;140(2):307-319. (IF 4.066)
22. Chen L, Shi L, Wang W, Zhou Y.
ONCOTARGET . 2017 Jun 27;8(26):43237-43247. (IF 5.168)
23. Xiao D, He H, Huang W, Oo TL, Wang A, He LF.
MOL THER-METH CLIN D . 2018;1743:65-71. (IF 4.533)
24. Feng J, Luo L, Liu Y, Fu S, Chen J, Duan X, Xiang L, Zhang Y, Wu J, Fan J, Wen Q, Zhang Y, Yang J, Peng J, Zhao M, Yang L.
Oncol Lett . 2018 Jan;15(1):155-160. (IF 2.311)
26. Zhong Y,Jin C,Wang X,Li X,Han J,Xue W,Wu P,Peng X,Xia X
CHEM-BIOL INTERACT . 2018 Dec 25;296:9-17. (IF 3.723)
27. Shu B,Zhang J,Cui G,Sun R,Yi X,Zhong G
Front Physiol . 2018 Feb 27;9:137. (IF 3.367)
28. Feng J,Luo L,Liu Y,Fu S,Chen J,Duan X,Xiang L,Zhang Y,Wu J,Fan J,Wen Q,Zhang Y,Yang J,Peng J,Zhao M,Yang L
Oncol Lett . 2018 Jan;15(1):155-160. (IF 2.311)
29. Jia J,Zhang T,Chi J,Liu X,Sun J,Xie Q,Peng S,Li C,Yi L
Neurochem Res . 2018 Jul;43(7):1439-1453. (IF 3.038)
30. Kang J,Jia Z,Ping Y,Liu Z,Yan X,Xing G,Yan W
Arch Biochem Biophys . 2018 Jul 1;649:53-59. (IF 3.391)
33. Renjun Wang,Jialin Chen,Ning Ding,Meiaoxue Han,Jianguo Wang,Pan Zhang,Xiuxia Liu,Ningning Zheng,Peike Gao
Environ Sci Pollut Res Int. 2018 Sep;25(25):24798-24806.;doi: 10.1007/s11356-018-2536-7.
购物车
会员
顶部