订货电话
400-1683301
800-8283301
电话订货时间:
工作日9:00-17:00
订货邮件
order@beyotime.com
订货QQ
4001683301
微信在线咨询
订单下载
碧云天订单.xls
细胞相关> 细胞组织培养> 细胞组织消化
胰酶细胞消化液(0.25%胰酶)
产品编号: C0201-100ml
产品包装:100ml
选择包装
价格:¥35.80元
产品简介
使用说明
产品图片
相关产品
相关论文
产品问答
产品编号 产品名称 产品包装 产品价格
C0201-100ml 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶) 100ml 35.80元
C0201-500ml 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶) 500ml 139.00元

碧云天生产的胰酶细胞消化液(Trypsin-EDTA Solution)含0.25%胰酶和0.02%EDTA,pH值为7.2-7.8。该消化液经过过滤除菌,可以直接用于培养细胞的消化,或者一些组织的消化。
本胰酶细胞消化液具有方便快速的特点,通常室温消化1分钟左右就可以消化下大多数贴壁细胞。使用本产品消化细胞的效果参考图1。通常在细胞出现明显的轻微形态变化,并且完全无需等细胞变圆时,即可吹打下细胞。

图1. 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶)消化不同细胞的效果图。用胰酶细胞消化液(0.25%胰酶)分别消化HeLa、HGC-27、QSG-7701、NIH-3T3细胞,在1-2分钟内,显微镜下可观察到细胞边缘明显收缩,紧密贴合的细胞离散成单个细胞。注:本实验中,胰酶消化液室温放置10分钟左右,未经预热;细胞未经PBS洗涤,在吸净细胞培养液后直接加入适量胰酶消化液在约20℃室温进行消化,如果用PBS或HBSS等洗涤细胞用于去除残余的血清或室温达到25℃,消化效果会更好。实际效果会因细胞和实验条件的不同而略有差异,本图仅供参考。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C0201-100ml 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶) 100ml
C0201-500ml 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶) 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。短期内不使用,推荐-20℃保存,-20℃可以保存更长时间。
注意事项:
在使用胰酶细胞消化液的过程中要特别注意避免消化液被细菌污染。
胰酶细胞消化液消化细胞时间不宜过长,否则细胞铺板后生长状况会较差。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 贴壁细胞的消化:
a.吸去培养液,用无菌的PBS、Hanks液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清。
b.加入少量胰酶细胞消化液,略盖过细胞即可,室温放置30秒至2分钟。不同的细胞消化时间有所不同。
c.显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变化;或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来。此时吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。
d.如果发现消化不足,则加入胰酶细胞消化液重新消化。
如果发现细胞消化时间过长,未及吹打细胞,细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落,直接用胰酶细胞消化液把细胞全部吹打下来。1000-2000g离心1分钟,沉淀细胞,尽量去除胰酶细胞消化液后,加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞,即可用于后续实验。
2. 组织的消化:
a.不同的组织需要消化的时间相差很大,通常以消化后可以充分打散组织为宜。

附录:不同胰酶细胞消化液的比较和选择
1. 如果希望消化能力比较强,推荐选择C0201胰酶细胞消化液(0.25%胰酶)C0203 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶,含酚红),这两种胰酶细胞消化液都含有EDTA,消化能力相对更强一些。
2. 如果希望观察比较方便,推荐选择含酚红的C0203 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶,含酚红)C0207 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶,含酚红,不含EDTA)
3. 对于酚红可能会干扰后续的测试分析,推荐选择不含酚红的C0201 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶)C0205 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶,不含EDTA)
4. 对于EDTA可能会干扰后续的测试分析时,推荐选择不含EDTA的C0205 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶,不含EDTA)C0207 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶,含酚红,不含EDTA)
5. 对于胰酶特别敏感的细胞,即对于消化时间特别快、消化时间比较难控制的情况,推荐选择C0202胰酶细胞消化液(0.05%胰酶)C0204 胰酶细胞消化液(0.05%胰酶, 含酚红)
 

相关产品:
产品编号 产品名称 包装
C0201-100ml 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶) 100ml
C0201-500ml 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶) 500ml
C0202 胰酶细胞消化液(0.05%胰酶) 100ml
C0203-100ml 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红) 100ml
C0203-500ml 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红) 500ml
C0204 胰酶细胞消化液(0.05%胰酶, 含酚红) 100ml
C0205 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 不含EDTA) 100ml
C0207 胰酶细胞消化液(0.25%胰酶, 含酚红,不含EDTA) 100ml


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Zhang M, Zhang H, Sun C, Shan X, Yang X, Li-Ling J, Deng Y.
CANCER CHEMOTH PHARM . 2009 Mar;63(4):635-42. (IF 2.967)
2. Li Y, Yao Y, Sheng Z, Yang Y, Ma G.
INT J NANOMED . 2011;6:815-23. (IF 5.115)
3. Wang Q, Zhu J, Zou L, Yang Y.
J HUAZHONG U SCI-MED . 2011 Apr;31(2):246-50. (IF 1.151)
4. Qian-hua W, Shao-ping Z, Jian-wen Z, Yun Y, Li Z.
Mol Cell Biochem . 2011 Apr;350(1-2):81-7. (IF 2.795)
6. Yi C, Zhong H, Tong S, Cao X, Firempong CK, Liu H, Fu M, Yang Y, Feng Y, Zhang H, Xu X, Yu J.
INT J NANOMED . 2012;7:5067-78. (IF 5.115)
7. Liu M, Sun Y, Liu Y, Yuan M, Zhang Z, Hu W.
Molecules . 2012 Jan 31;17(2):1219-32. (IF 3.267)
8. Li J, Zhang G, Liu T, Gu H, Yan L, Chen B.
Exp Ther Med . 2012 Sep;4(3):442-448. (IF 1.785)
9. Wu X, Zhao J, Yu S, Chen Y, Wu J, Zhao Y.
Neurosci Bull . 2012 Oct;28(5):509-16. (IF 4.326)
10. Feng X, Zhou Q, Liu C, Tao ML.
Mol Med Rep . 2012 Nov;6(5):1117-20. (IF 2.1)
11. Yan Y, He T, Shen Y, Chen X, Diao B, Li Z, Zhou F, Xing YQ.
Ophthalmic Res . 2013;49(2):90-9. (IF 1.961)
12. Sun SN, Jia WD, Chen H, Ma JL, Ge YS, Yu JH, Li JS.
INT J CLIN EXP PATHO . 2013;6(2):281-9. (IF 0.252)
13. Wu YR, Gong QF, Fang H, Liang WW, Chen M, He RJ.
FISH SHELLFISH IMMUN . 2013 Jan;34(1):220-7. (IF 3.298)
14. Jiao H, Zhang Z, Ma Q, Fu W, Liu Z.
Exp Ther Med . 2013 Mar;5(3):797-802. (IF 1.785)
15. Wang HG, Huang XD, Shen P, Li LR, Xue HT, Ji GZ.
Int J Mol Med . 2013 Apr;31(4):967-74. (IF 3.098)
16. Liu G, Kong Z, Shen Y.
Medicinal Chemistry Research .2013 Jul;(7):3536-40. (IF 1.72)
17. Zheng LN, Wang M, Wang B, Chen HQ, Ouyang H, Zhao YL, Chai ZF, Feng WY.
Talanta . 2013 Nov 15;116:782-7. (IF 5.339)
19. Sun L, Li H, Qu L, Zhu R, Fan X, Xue Y, Xie Z, Fan H.
Biomed Res Int . 2014;2014:816979. (IF 2.276)
20. Liu J, Mao Z, Huang J, Xie S, Liu T, Mao Z.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2014 Feb 21;444(4):670-5. (IF 2.985)
21. Wang HW, Wang JQ, Zheng BQ, Li SL, Zhang YD, Li FD, Zheng N.
Food Chem Toxicol . 2014 Sep;71:217-24. (IF 4.679)
22. Yuan-Yuan Bian Jia Guo Ke-Xue Zhu Xiao-Na Guo Wei Peng Hamid Majeeda and Hui-Ming Zhou.
RSC Advances . 2015;5(27): 20931-8. (IF 3.049)
23. Peng Y, Fu ZZ, Guo CS, Zhang YX, Di Y, Jiang B, Li QW.
Iran J Pharm Res . 2015 Winter;14(1):251-61. (IF 1.505)
24. Zheng LN, Wang M, Zhao LC, Sun BY, Wang B, Chen HQ, Zhao YL, Chai ZF, Feng WY.
Anal Bioanal Chem . 2015 Mar;407(9):2383-91. (IF 3.637)
25. Peng Y, Guo C, Yang Y, Li F, Zhang Y, Jiang B, Li Q.
Mol Med Rep . 2015 Mar;11(3):2129-34. (IF 2.1)
26. Sun LH, Lei MY, Zhang NY, Gao X, Li C, Krumm CS, Qi DS.
Toxicon . 2015 Mar;95:6-12. (IF 2.201)
27. Cao Z, Yu W, Li W, Cheng F, Rao T, Yao X, Zhang X, Larré S.
PLoS One . 2015 Jun 19;10(6):e0127143. (IF 2.74)
28. Bian YY, Guo J, Majeed H, Zhu KX, Guo XN, Peng W, Zhou HM.
IN VITRO CELL DEV-AN . 2015 Aug;51(7):722-9. (IF 1.665)
30. Wei X, Zhu X, Hu N, Zhang X, Sun T, Xu J, Bian X.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2015 Sep 11;465(1):101-7. (IF 2.985)
31. Li J, Li X, Cai W, Liu Y.
Lipids Health Dis . 2016 Feb 16;15:30. (IF 2.906)
32. Li H, Fan J, Sun L, Liu X, Cheng P, Fan H.
Biomaterials . 2016 Nov;106:180-92. (IF 10.317)
33. Yang M, Pi H, Li M, Xu S, Zhang L, Xie J, Tian L, Tu M, He M, Lu Y, Yu Z, Zhou Z.
Toxicol Sci . 2016 Nov;154(1):101-114. (IF 3.703)
34. Gao X, Xu H, Shang J, Yuan L, Zhang Y, Wang L, Zhang W, Luan X, Hu G, Chu H, Zhu T, Jia G.
Environ Toxicol . 2017 Mar;32(3):944-955. (IF 3.118)
35. Wu Y,Yuan T,Wang WW,Ge PL,Gao ZQ,Zhang G,Tang Z,Dang XW,Zhao YF,Zhang JY,Jiang GZ
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2018;51(1):301-314. (IF 5.5)
36. Zhou T,Xiang DK,Li SN,Yang LH,Gao LF,Feng C
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2018;49(2):798-815. (IF 5.5)
37. Jiang Y,Du W,Chu Q,Qin Y,Tuguzbaeva G,Wang H,Li A,Li G,Li Y,Chai L,Yue E,Sun X,Wang Z,Pavlov V,Yang B,Bai Y
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2018;45(1):192-202. (IF 5.5)
38. Wang S,Jiang Y,Chen J,Dai C,Liu D,Pan W,Wang L,Fasae MB,Sun L,Wang L,Liu Y
CELL PHYSIOL BIOCHEM . 2018;49(3):1208-1216. (IF 5.5)
39. Xu J,Xiao X,Yang D
MOL THER-METH CLIN D . 2018;1733:159-171. (IF 4.533)
40. Wu B,Tan M,Cai W,Wang B,He P,Zhang X
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2018 Jan 29;496(1):167-175. (IF 2.985)
41. Wang X,Zhang W,Sun X,Lin Y,Chen W
Oncol Lett . 2018 Apr;15(4):5694-5702. (IF 2.311)
43. Li JW,Wang XY,Zhang X,Gao L,Wang LF,Yin XH
Mol Med Rep . 2018 Jun;17(6):8300-8308. (IF 2.1)
44. Zhang ZL,Liu GC,Peng L,Zhang C,Jia YM,Yang WH,Mao L
Gene Ther . 2018 Jul;25(4):284-296. (IF 4.128)
45. Zhou H,Wang ZS,Liu XH,Chen FH
BIOORG MED CHEM LETT . 2018 Jul 23;26(12):3158-3165. (IF 2.572)
46. Wu J, Chen J, Xi Y, Wang F, Sha H, Luo L, Zhu Y, Hong X, Bu S.
Exp Ther Med. 2018 Jul;16(1):222-230.
47. Zhou L,Tu J,Fang G,Deng L,Gao X,Guo K,Kong J,Lv J,Guan W,Yang C
Stem Cells Int . 2018 Aug 5;2018:5024175. (IF 3.869)
48. Li H, Ye AQ, Su M.
Stem Cells Int. 2018 Sep 16;2018:4243102.
49. Liu X,Tian F,Wang S,Wang F,Xiong L
REJUV RES . 2018 Oct;21(5):405-415. (IF 3.811)
50. Zhang R,Xu Y,Niu H,Tao T,Ban T,Zheng L,Ai J
J Cell Mol Med . 2018 Oct;22(10):4830-4839. (IF 4.486)
51. Chen J,Yue J,Liu J,Liu Y,Jiao KL,Teng MY,Hu CY,Zhen J,Wu MX,Zhou M,Li Z,Li Y
CHIN J NAT MEDICINES . 2018 Nov;16(11):838-845. (IF 2.014)
52. Zhong J,Zhang Y,Chen J,Huang R,Yang Y,Chen H,Huang Y,Tan W,Tan Z
Macromol Biosci . 2018 Nov;18(11):e1800205. (IF 3.416)
53. Wang X,Fan M,Chu X,Zhang Y,Rahman SU,Jiang Y,Chen X,Zhu D,Feng S,Li Y,Wu J
Toxicon . 2018 Dec 1;155:1-8. (IF 2.201)
54. Yang S,Bao H,Wang H,Li Q
Biol Pharm Bull. 2019;42(1):10-17. (IF 1.863)
55. Zhang J,Yang M,Yang AK,Wang X,Tang YH,Zhao QY,Wang T,Chen YT,Huang CX
Int J Mol Med. 2019 Feb;43(2):879-889. (IF 3.098)
56. Meng B,Xing Y,Li H,Gao F,Liu YC
Med Sci Monit. 2019 Feb 14;25:1214-1219.
57. Chen H,Zhong J,Wang J,Huang R,Qiao X,Wang H,Tan Z
Int J Nanomedicine. 2019 Feb 4;14:937-950.
58. Wu J,Wang A,Wang X,Li G,Jia P,Shen G,Chen B,Yuan Y,Zhang H,Yang F,Xu Y
Bone. 2019 Apr;121:16-28. (IF 4.147)
59. Pi H,Li M,Zou L,Yang M,Deng P,Fan T,Liu M,Tian L,Tu M,Xie J,Chen M,Li H,Xi Y,Zhang L,He M,Lu Y,Chen C,Zhang T,Wang Z,Yu Z,Gao F,Zhou Z
Autophagy. 2019 Apr;15(4):565-582. (IF 9.77)
60. Yang L,Li J,Fu S,Ren P,Tang J,Wang N,Shi X,Wu J,Lin S
Mol Cells. 2019 Apr 30;42(4):321-332. (IF 4.081)
62. Zhang J,Bian Z,Jin G,Liu Y,Li M,Yao S,Zhao J,Feng Y,Wang X,Yin Y,Fei B,Han X,Huang Z
Ann Transl Med. 2019 May;7(9):198. (IF 3.297)
63. Li Q,Cheng K,Wang AY,Xu QG,Fu ZF,He SY,Xu PX
Biomed Pharmacother. 2019 Aug;116:109007. (IF 4.545)
64. Wu Z,Li H,Wang Y,Yang D,Tan H,Zhan Y,Yang Y,Luo Y,Chen G
Int J Biol Macromol. 2019 Aug 15;135:1151-1161. (IF 5.162)
67. Ma J,Ren C,Yang H,Zhao J,Wang F,Wan Y
Int J Mol Sci. 2019 Oct 18;20(20). pii: E5161. (IF 4.556)
68. Shan W,Cheng C,Huang W,Ding Z,Luo S,Cui G,Lu W,Liu F,Xu J,He W,Yin Z
J Bone Miner Metab. 2019 Nov;37(6):976-986. (IF 2.297)
70. Chi H,Jiang A,Wang X,Chen G,Song C,Prajapati RK,Li A,Li Z,Li J,Zhang Z,Ji Y,Yan J
J Mater Chem B. 2019 Nov 28;7(44):7052-7064. (IF 5.344)
71. Ma H,Zhu L,Ren J,Rao B,Sha M,Kuang Y,Shen W,Xu Z
Oncol Lett. 2019 Dec;18(6):6614-6620. (IF 2.311)
72. Wan Y,Li D,Lv Y,Wu M,Li L,Yin Z
Life Sci. 2019 Dec 15;239:116980. (IF 3.647)
73. Shao Y,Guo L,Li A,Zhang K,Liu W,Shi J,Liu J,Zhang Z
J Control Release. 2020 Feb;318:136-144. (IF 7.727)
74. Zhou J,Zhang Y,Zou X,Kuai L,Wang L,Wang J,Shen F,Hu J,Zhang X,Huang Y,Chen Y
Hum Gene Ther. 2020 Mar;31(5-6):385-395. (IF 4.273)
75. Xiao J,Yao R,Xu B,Wen H,Zhong J,Li D,Zhou Z,Xu J,Wang H
Cell Mol Neurobiol. 2020 Apr;40(3):421-435. (IF 3.606)
购物车
会员
顶部